MENU

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla, Efsun Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Danışmanlık Limited Şirketi (“Isabel Zey Beauty”) olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında her türlü kişisel verinin  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında olması ve bu kanuna uygun şekilde işlenerek saklanması hususlarına önem vermekteyiz. Bu çerçevede Şirketimiz, ürün ve hizmetlerimizden yararlanan müşterilerimiz dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışanlarımızın bağlı olduğu sendika, temsilcileri ve çalışanları, stajyerlerimiz, çalışan adaylarımız, hissedarlarımız, yetkililerimiz, tedarikçilerimiz, danışmanlarımız, işbirliği yaptığımız şirketler ve bunların çalışanları, hissedarları, yetkilileri, ziyaretçilerimiz ve şirketimizle irtibat halinde olan kişileri “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir.

KİŞİSEL VERİ NEDİR

Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, SGK numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri niteliğindedir.

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 ve 6.maddelerine uygun şekilde;

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

·         Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·         Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,

·         Bir hakkın tesisi,  kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

·         Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

·         Kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,

·         Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,

·         Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Bu koşulların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirketimiz kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirtilen koşullara uygun şekilde Şirketimiz tarafından ;

a)      Şirket ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bu ticari faaliyet doğrultusunda oluşan şirket içi iş süreçlerinin yönetimi amacıyla,

b)      Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler açısından gerekli zorunlu çalışmaların yapılabilmesi amacıyla,

–          Müşteri talep ve şikayetlerinin alınarak müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi,

–          Müşteri haklarını korumak amacıyla gerekli bildirimlerin yapılabilmesi,

–          Pazarlama faaliyetlerinin planlaması ve yürütülmesi,

–          Şirketimizin çağrı merkezinin aranması, internet sayfasının veya mobil uygulamalarının kullanılması,

–          Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

c)      İnsan Kaynakları Departmanımızın çalışmalarının yürütülmesi çerçevesinde,

–          İş başvurularının alınabilmesi ve değerlendirilebilmesi,

–          Çalışanların kanundan ve hizmet sözleşmesinden doğan hakları gereği şirket yükümlülüklerinin  yerine getirilmesi,

–          İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

d)      Şirketimizin ticari stratejilerinin uygulanması konusunda,

–          Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim ve pazar araştırması aktiviteleri, satın alma operasyonları, üretim ve kalite süreçleri ve operasyonları,

–          Şirket içi sistem ve uygulamaların yönetimi operasyonları,

e)      Şirketimizle ticari, iş, hizmet akdi ve/veya herhangi başka bir sebeple temas kuran kişilerin sağlık, hukuki ve ticari güvenliklerinin korunması konusunda

–          Ziyaretçi kayıtlarının temini,

–          Şirketin fiziki ortamında güvenliğinin sağlanması,

–          İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

–          Şirketimizin taraf olduğu hukuki işlerin takibinin yapılabilmesi, yasa gereği resmi kurumlara gerekli bildirimlerin yapılabilmesi,

Ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaçlarla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA VE SAKLAMA YÖNTEMLERİMİZ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da manuel yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin uygun ve güvenli şekilde saklanmaları,  yetkisiz erişime maruz kalmamaları, hasar ve zarar görmemeleri amacıyla gereken tüm idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

KVK Kanunu’nun 8.ve 9. Maddelerine uygun olarak Şirketimiz kişisel verileri, iş ortaklığının kurulma amacını yerine getirme amacıyla İş Ortaklarına, Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için dışardan temin ettiği ürün ve hizmetler sebebiyle Tedarikçilerimize, Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken iştiraklerinin de katılımının gerekebilmesi sebebiyle İştirakçilerimize, Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi maksadıyla oluşturulması zorunlu olan stratejilerin temini amacıyla Hissedarlarımıza, diğer kanunlar tarafından zorunlu olması sebebiyle ve talep eden kurumun hukuki yetkisi dahilinde olmak kaydıyla ve talep edilen amaçla sınırlı olarak Yetkili Kamu/Özel Kurum ve Kuruluşlar ve gerçek kişilere, Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarmaktadır.

KVKK GEREĞİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Ancak kişisel veri sahipleri, Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi durumunda, bu haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, yukarıda belirtilen haklarını kullanamazlar.

Kişisel veri sahipleri, kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması hallerinde de zararın giderimini talep hakkı hariç olmak üzere yukarıda belirtilen haklarını kullanamazlar.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

HAKLARINIZIN KULLANMASI

Kişisel veri sahipleri bizzat veya kişisel veri konusunda düzenlenmiş olan özel vekaletname olması kaydıyla vekil marifetiyle yukarıda sayılan haklarını  yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya daha önce bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletebileceklerdir.

Posta Adresi: info@isabelzeybeauty.com
Elektronik Posta Adresi: info@isabelzeybeauty.com

KEP adresi: info@isabelzeybeauty.com

Kişisel veri sahipleri tarafından Şirketimize iletilen talep ve başvurular en geç 30 gün içinde yanıtlanacaktır. Yasa gereği, Şirketimizin talepte bulunandan ek bilgi talep etme hakkı ve maliyet gerektirmesi halinde maliyeti talep edene yükleme hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin verdiği yanıta karşı kişisel veri sahibinin KVK Kanunu gereği süresi içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı mevcuttur.

Bize Ulaşın

Isabel Zey Sorularınızı Yanıtlıyor.

    Isabel Zey Beauty
    2 Dakikada Randevu Oluşturun